رتبه‌های برتر کنکور ۹۲

ردیفنامنام خانوادگیرشته و دانشگاهرتبه منطقه
۱امیر محمدعزیزی۳
۲میلادگندمی محمد آبادیپزشکی دانشگاه تهران۵۸
۳سید رضاصفویمهندسی مکانیک دانشگاه شریف۱۱۸
۴امیر محمدمیران زادهمهندسی برق دانشگاه شریف۱۴۵
۵محمدرضاقاسمیپزشکی دانشگاه شهید بهشتی۱۷۹
۶علیذوالفقاریانمهندسی عمران دانشگاه شریف۲۱۵
۷حامدخاتم بلوری سنگجوییمهندسی مکانیک دانشگاه تهران۲۴۹
۸معینکاظمیفیزیک دانشگاه شریف۲۶۳
۹سهیلرستمیمهندسی مکانیک دانشگاه تهران۲۸۱
۱۰نیمارفعتیپزشکی دانشگاه شهید بهشتی۳۳۳
۱۱علیرضاراعیمهندسی عمران دانشگاه تهران۴۱۸
۱۲محمدبابامحمودیکامپیوتر سخت افزار دانشگاه تهران۴۵۴
۱۳محمدمهدیجانبازیمهندسی عمران دانشگاه  امیرکبیر۴۸۴
۱۴میعادفیروزیمهندسی برق دانشگاه  امیرکبیر۵۳۵
۱۵پدرامپژمانمهندسی برق دانشگاه  امیرکبیر۵۴۴
۱۶سعیدصدیقمهندسی برق دانشگاه علم و صنعت۵۷۹
۱۷سهرابکرم رودیمهندسی عمران دانشگاه  امیرکبیر۶۰۶
۱۸مصطفیکرمیمهندسی عمران دانشگاه  امیرکبیر۶۲۶
۱۹ مهدیاسحاقیفیزیک دانشگاه شریف۶۴۸
۲۰ سروشرحیمیمهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران۷۴۰
۲۱ امیر همایونثابتی مطلقمهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر۸۰۳
۲۲شایانزاهدیدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۸۱۹
۲۳جوادباغبان رونقیمهندس شیمی دانشگاه امیر کبیر۸۴۰
۲۴مهدیحیدریمکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی۸۸۰
۲۵یاشارداناییمکانیک دانشگاه  خواجه نصیر الدین طوسی۹۵۳
۲۶نیماغنی پوردندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز۹۸۶
۲۷مهدیباقری کاروانسراییمهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر۱۰۱۰
۲۸مهرادحجرینرم افزار کامپیوتر دانشگاه زنجان۱۱۱۷
۲۹محمدسوادزادهمهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی۱۱۲۶
۳۰ امینپاکزادمهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی تهران۱۱۳۵
۳۱ محمد هادیخزائیدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم۱۱۷۳
۳۲مهراننیکخواهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۲۳۷
۳۳سید مهدیبصیری نسبدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز۱۲۹۲
۳۴نویدرحیمی کوهسارهمهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین۱۳۶۱
۳۵محسنعربهاعلوم مهندسی دانشگاه تهران۱۵۲۲
۳۶طاهاجمشیدی باندریفیزیک دانشگاه شریف۱۷۴۹
۳۷عرفانعابدینیمهندسی برق غیر انتفاعی قزوین۱۷۶۷
۳۸رهامسیفمهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین۱۸۵۸
۳۹حبیبایرانیفیزیک دانشگاه تهران۲۳۴۱
۴۰ آرینتبریزیبرق قدرت دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین۲۴۳۵
۴۱ پوریاصدیقمهندسی نفت تهران۲۷۴۳
۴۲سعیدحاتمیفیزیوتراپی دانشگاه ایران۲۹۲۳