تماس با اعضای انجمن اولیا و مربیان

ردیفنام و نام خانوادگیعنوانتماس
۱آقای حسین جمالیمدیر آموزشگاه
۲آقای ذبیح الله محرابیمعاون آموزشی
۳آقای ابوالفضل صادق‌نژادمعاون پرورشی
۴آقای محمدمهدی کاظمینماینده معلمان
۵آقای علیرضا رحیمیرییس انجمن
۶آقای محمدمهدی مقیمینایب رییس انجمن
۷خانم سیده نرگس نباء موسویمنشی و رابط انجمن
۸آقای حامد فاطمیانعضو انجمن
۹آقای علی اصغر عسگری//
۱۰خانم مهسا نظام پور//
۱۱خانم حمیرا صباغی//
۱۲خانم مریم خرم//
۱۳آقای محمدرضا ایمانی//